Ьyelik Scripti

Sadece ASP - PHP - JSP - ASP.NET scriptlerini gцster

  Ьcretsiz Scriptler

 • Coopercentral Ьyelik Scripti 2.0 (php)
 • Coopercentral Üyelik Scripti ile sitenize üyelik alabilir bu üyelikleri normal üye yada yönetici olarak sэnэflandэrabilirsiniz. Görsellik açэdan fazla tatmin etmeyen scriptin kurulumu oldukça basit. functions.php dosyasэndan veritabanэ ayarlarэnэ yaparak iюleme baюlэyorsunuz. Daha sonra install.php dosyasэnэ çalэюtэrarak çeюitli ayarlarэ yapэyorsunuz.Yönetici kullanэcэ adэ ve юifresini bu ekrandan yapэyorsunuz.Yönetici юifresini minimum 8 karakter olarak kabul ediyor. install.php dosyasэnda ki ayarlarэ tamamladэktan sonra users tablosu MySQL veritabanэna eklenmiю oluyor. Scriptin kayэt ekranэ aюaрэda ki gibidir.  

 • MembersGear Ьyelik Scripti (php)
 • Detaylэ bir üyelik yönetim sistemi. Normal kullanэcэ ve admin giriюleri ayrэ юekilde yapэlэyor.Kolay kurulumu ve güvenlik kodu sistemi bulunuyor. Gücünü PHP+MySQL den alэyor.

 • Altuntop Ьyelik Sistemi Scripti (asp)
 • Bu ьyelik sistemi, Yьksel ЦZGЬR tarafэndan hazэrlanan, "Yuks Ьyelik Sistemi"nin geliюtirilmiю bir versiyonudur... * YUKS Ьyelik Sistemi Scriptinin bazэ hatalarэ gцrьldьрьnden bu Scripti yayэnlamak ihtiyacэ olmuюdur. BENЭOKU Sayfasэnda detaylэ aзэklama yapэlmэюtэr.. Kurulum gerekmez, DATA Dosyasэna yazma izni vermeniz yeterlidir...

 • Berke Ьyelik Scripti (asp)
 • Юifremi unuttum bцlьmь (gizli soru soruluyor). Kullanэcэ giriю yaptэktan sonra bilgilerini dьzenliyebiliyor. Kullanэcэlar birbirleri ile mesajlaюabiliyorlar. Kullanэcэnэn okumadэрэ bir mesajэ varsa giriюten sonra " Gelen kutunuzda yeni bir mesajэnэz var " юeklinde uyarэlэyor. Kullanэcэ gelen mesajlarэnэ silebiliyor. Admin paneli mevcut. Admin giriю yaptэktan sonra istediрi kullanэcэyэ banlэyabiliyor veya banэnэ kaldэrabiliyor. Diрer ьyeler gцrьlebiliyor. Tьm ьyeler kэsmэnda arama yapэlabiliyor. Giriю yapmayan kullanэcэlar giriю yapma bцlьmь,yeni kayэt bцlьmь ve юifremi unuttum bцlьmь dэюэndaki bцlьmleri gцremiyor.

 • Metyus Ьyelik Scripti v3.0 (asp)
 • Metyus Gold Ьyelik uygulamasэnэn 3.0 versiyonudur. Bir зok цzelliрi bulunmaktadэr. Юifre hatэrlatma, diрer ьyelere detaylэ юekilde bakabilme, sayfa koruyucusu цzellikleri bulunuyor.

 • USM v1.1 Ьyelik Scripti (php)
 • Ьyelik sistemi ve ьyeler arasэ mesajlaюma цzellikleri bulunan, MySQL kullanmayan basit bir sistem.

 • Programlamaturk Ьyelik Sistemi Scripti (php)
 • 0.4 Verisyonunda bulunan hata bu sьrьmde dьzeltildi. Bunun haricinde 0.4 versiyonu ile aynэ цzellikleri taюэmakta. Gьzel ve Sade Bir ьyelik sistemi Цzelliklerini kэsa olarak цzetliyorum. Ьye kayэt ve зeюitleri yerlerinde gьvenlik korumasэ var. (flood saldэrsэna karюэ) Ьyeleri hatэrlama veya hatэrlamama secenegi (ьye secimine baglэ) Юifremi Unuttum Bцlьmь Bilgi Gьncelleme bu versiyonunda cookide daha gьvenli hale geldi. Deneyin. Basit geliюtirebilir ve sizin цnerilerinize gцre geliюecek bir sistem. (Test adresinde bir sьre sorun cэkabilir. Sunucu ile alakalэ bir durum) Ьyelik sisteminde sorun yok.

 • MCLogin Ьyelik Scripti (php)
 • gьvenlik kodlu ьyelik scripti kьзьk projelerinizde kullanabilirsiniz.Scriptin ayrэntэlarэna demo adresinden bakabilirsiniz.

 • Php My Logon ьyelik scripti (php)
 • baюarэlэ bir ьyelik sistemi , fazla tercih edilmeyen bir script.Tьrkзe dil desteрi bulunmamakta.demo sayfasэnэ incelerek detaylarэna bakabilirsiniz...

 • Takasel Ьyelik Scripti (php)
 • Basit Bir ьyelik Scripti verilen kodlar sayesinde ьyeliksiz girilmesini istemediрiniz yerlere o kodu ekliyorsunuz. Ziyaretзiler kayit.php 'den kayэt oluyorlar.

 • Raltinbas Ьyelik Scripti(Mysql gerektirmez) (php)
 • Mysql Эstemeyen bir ьyelik sistemi. Basit amaзlэ projelerde rahatlэkla kullanэlabilir.зeюitli цzelliklerini sayarsak;*Ьye Avatar veya Resim Ekleme*Ьye Dьzenleme-Silme Admin Alanэ*Session Цzelliрi*MD5 ve Base64 Юifreleme*Ьyeler arasэ mesajlaюma*Ьyelere Mail Yollayabilme*Geзersiz mail Kontrolь*Aynэ adda kullanэcaya Эzin vermeme.(yada aynэ maille birden fazla ьyeliрe)scripti indirdikten sonra kurulum iзin yapmanэz gerekenler;chmod 777 yapmanэz gereken klasцrler userdata/ userdata/avatars/ Admin юifreniz admin.php 3. ve 4. satэrda dэr.kurulumdaki юifreniz "admin" ve "admin"dir.Deрiюtirmeyi unutmayэn...

 • ibrav ьyelik scripti (asp)
 • ibrav uyelik kullanэmэ kolay bir ьyelik scriptidir. Эзerisinde ьyeler bцlьmь, ьye bilgi bцlьmь, mesaj panosu, ьyeler arasэnda mesajlaюma ve yцnetici bцlьmь mevcuttur.

 • VT Auth ьyelik scripti (asp)
 • Her ьye hesabэ iзin bir klasцr aзma mantэрэ uyguluyor. TXT dosyasэ iзerisine kullanэcэ adэ ve юifre bilgilerini girerek yeni kullanэcэ hesabэ aзabiliyorsunuz. Bu sistemi bir ьyelik sistemine baрlэp baрlamamak sizlerin uygulamayэ geliюtirmenize baрlэ.

 • mahir ьyelik scripti (asp)
 • mahir ьyelik scripti & ьye Kredi&Mesajlaюma&Not Sistemi ьye kontrol paneli:not: not ekleyip silebilir notlara bakabilirsiniz kredi: ьye kontrol panelinde yer alan logolarэ tэklayarak kredi kazanabilir(logoya gцre degisen krediler) bu krediler ile ьyelere mesaj gцndere bilir veya not yazabilirsiniz(-3 kredi gцtьrьr) Mesaj: gelen mesajlarэnэza bakabilir seзtiginiz mesaja cevap yazabilirsiniz. istediginiz bir kullanэcэya mesaj gцnderebilirsiniz. giden mesajlarэnэza bakabilirsiniz. Profil: profilinizi dьzenleye bilirsiniz(юifre vb.)Yцnetim Paneli: Bu sayfa sadece sizin yetkiverdiginiz kiюilere gцzьkьr.(yцneticilere) Kullanэcэ: bu bцlьmde ьye listesine ulasabilirsiniz seзtiginiz ьyeyi silebilir yetkiverebilir banlэyabilir profilini dьzenliye bilirsiniz. Kredi: Bu Bцlьmde yeni banner ekliyebilir eklenmiю oldugunuz banner istatistiklerine bakabilir(tэklama vb.) seзtiginiz banneri silebilirsiniz.ayrэca istediginiz ьyeye kredi verebilirsiniz.

 • fear ьyelik scripti (asp)
 • asp ile hazэrlanmэю basit bir ьyelik scripti.

 • Ьye Puan ve Kredi Sistemi (asp)
 • Ьyeler sorularэ cevaplэyarak kredi kazanabiliyor her bir soru iзin 3 (Oran,Yanlэю 2,Pc sor) joker hakkэna sahipler Oran: daha цnce aynэ soruyu зцzmью ьyelerin verdiрi cevaplarэn yьzdesi Yanlэю 2: yanlэю olan 2 seзeneрi eler. PC sor: Soruyu bilgisayara sorar. ьyeler eрer soruya doрru yanэtlarsa sizin belirlediрiniz kredi hesablarэna ekleniyor. Ek olarak mesajlaюma sistemi mevcut her mesaj iзin 2 kredi kaybediliyor ьyeler arasэ mesajlaюmada spam kontrolь mevcut spam mesajlar цnemsiz kutusuna gidiyor.

 • MitiSoft Ьyelik Scripti (asp)
 • zip iзinden зэkan dosyalarэ default.asp haricindekilerin hepsini ftp'ye atэnэz ve ьyelik panelinizin gцrьlmesini istediрiniz yere ekleyiniz.

  Ьcretli Scriptler