Ziyaretзi Defteri Scripti

Sadece ASP - PHP - JSP - ASP.NET scriptlerini gцster

  Ьcretsiz Scriptler

 • ASP.net Ziyaretзi Defteri Uygulamasэ (aspnet)
 • ASP.net Ziyaretзi Defteri Uygulamasэ Ziyaretзiler tarafэndan girilen mesajlar admin onayэndan sonra yayэna baюlar. Admin onay sэrasэnda gelen mesaja yanэt yazabilir, mesajэ silebilir... --------------------------------------- Access veritabanэ ASP.Net Framework=4.5 C# kodlama

 • GBook Ziyaretзi Defteri Scripti (php)
 • Mavi renklerden oluюan ziyaretзi defteri scriptidir. Mail adresi, ip adresi, kullanэcэ adэ, ьye adresi gibi bцlьmler mevcuttur. 

 • YapGB Ziyaretзi Defteri Scripti (php)
 • PHP sistemi ile yazэlmэю sade bir script olmasэna karюэn зok kullanэюlэdэr. Цzellikleri Veritabanэ baрlantэsэna ihtiyaз yok. Gelen mesajlarэ test dosyasэ halinde kayэt etmektedir. Yцnetici giriюi bulunmakta. Bu sayede gelen mesajlarэ dьzenleyip silebilirsiniz. Dьzenlenebilir temaya sahiptir. Henьz bir temaya sahip olsa bile. BBCode ve gьlьmseme ikonlarэ bulunmaktadэr. Gelen mesajlarэn IP adresleri kayэt edilmektedir. Bu sayede birisinin mesaj gцndermesini istiyorsanэz o kiюiye IP ban atabilirsiniz. Mesaj bэrakmak iзin gцrsel onay kodu girmeniz gerekiyor. Bu sayede bot saldэrэlarэna karюэ korumalэ olacaksэnэz. Юu anda sistem iзin sadece bir adet ek tema bulunmaktadэr. Temalara buradan bakabilirsiniz: http://yapgb.sourceforge.net/themes.php

 • Bilisimturk.org | Defterim v2 (php)
 •   Merhaba arkadaюlar daha önce Defterim v1 sürümünü yayэnladэрэmэz scripti daha da geliюtirerek 2. sürümünü yayэnladэk. Eski scriptin özelliklerini юöyle sэralamэюtэk. Kullanэcэlar yeni mesaj yazabilir ve yazэlan mesajlarэ olumlu ya da olumsuz olarak deрerlendirebilir.Sadece admin tarafэndan onaylanan mesajlar gösterilir. Admin panelinde ise onaylэ ve onaysэz mesajlarэ listeleme,düzenleme,silme,yayэnlama ve yazan kullanэcэyэ banlama seçenekleri bulunuyor.Ayrэca yasaklэ listesini görme ve istediрi ip nin yasaрэnэ kaldэrma seçeneрide bulunuyor   Bunlara ek olarak Bilisimturk.org | Defterim v2 sürümünde   _ Her sayfada sizin istediрiniz kadar mesaj gösterme  _ Yazэlan mesajlara cevap yazabilme  _ Yazэlan cevaplarэ olumlu ve olumsuz deрerlendirebilme veya bu cevaplara tekrar cevap yazabilme  _ Admin panelinde mesajlarэ onaylarken mesajэnэn yeni bir mesaj mэ yoksa bir mesaja yazэlan mesaj mэ olduрunu görebilme,eрer cevapsa hangi mesaja cevap olarak yazэldэрэnэ görebilme  _ Admin panelinde ayarlar kэsmэnda mesajlara limit verme(her sayfada gösterilecek mesaj sayэsэ)  _ Gene admin panelinde tema seçme (Юuan 2 adet tema sunuluyor)   Bu script BilisimTurk.org tarafэndan yazэlmэюtэr. Lütfen kullanэrken kaynak belirtin veya backlink verin.Her türlü sorununuzda Biliюimtürk bloglarэndan  veya  forumlarэndan bize yazabilirsiniz.   http://i50.tinypic.com/4rqqko.png     http://i45.tinypic.com/mhttsm.png     http://i45.tinypic.com/34fkuo1.png        

 • Haneng Ziyaretзi Defteri Scripti (asp)
 • Asp ile yapэlmэю çok basit bir ziyaretçi defteri scripti.Projelerde kullanэlmak üzere deрil de yeni baюlayan webmaster adaylarэna kodlarэ incelemesi amacэyla üretilen bir script. Tam olarak bir ziyaretçi defteri sayэlmaz.Tek bir textbox ile sayfanэn altэna yazэlan mesajlar herhangi bir kontrol aюamasэndan geçmeden yayэnlanэr.

 • ExpeniaZD Ziyaretзi Defteri Scripti (php)
 • ExpeniaZD ziyaretзi defteri scriptinin sade bir arayьzь bulunuyor. Ajax ile dinamikleюtirilen script amacэna uygun olarak kodlanmэю. Gьvenlik kodu ve istenirse yцnetici onaylэ mesaj yayэnlama gibi temel цzellikleri mevcut. Tьm yenilik ve gьncellemeler iзin lьtfen yapэmcэnэn sayfasэnэ takip ediniz. ExpeniaZD Yцnetici giriю юifresi "expenia" dэr. YAPIMCI ALT BЦLЬMDE BULUNAN LЭNKЭN KALMASINI ZORUNLU KILMIЮTIR.

 • Bilisimturk.Org | Defterim v1 (php)
 • Scriptin genel цzelliklerinden bahsetmek gerekirse client tarafэnda css,javascript ve jquery kullanэldэ server tarafэnda ise php ve mysql.Kullanэcэlar yeni mesaj yazabilir ve yazэlan mesajlarэ olumlu ya da olumsuz olarak deрerlendirebilir.Sadece admin tarafэndan onaylanan mesajlar gцsterilir. Admin panelinde ise onaylэ ve onaysэz mesajlarэ listeleme,dьzenleme,silme,yayэnlama ve yazan kullanэcэyэ banlama seзenekleri bulunuyor.Ayrэca yasaklэ listesini gцrme ve istediрi ip nin yasaрэnэ kaldэrma seзeneрide bulunuyor.Script tamamen Bilisimturk.org  tarafэndan yazэlmэюtэr.Scripti kullanmak iзinBilisimturk.Org | Defterim v1  ibaresini kaldэrmayэnэz.Scriptin sql dosyalarэ dahil tьm dosyalarэnэ ekten indirebilirsiniz. Config dosyasэnэ kendi veritabanэnэza gцre dьzenleyin. Эlk olarak  Kullanэcэ ad: admin Юifre: bilisimturk Scriptden ekran gцrьntьleri   

 • Phpjabbers Ziyaretзi Defteri Scripti (php)
 • Gцrsel aзэdan pek tatmin etmeyen bir script.MySQL veritabanэnэ kullanэyor ve veritabanэ ayarlarэnэ .zip iзinde gelen config.php dosyasэndan yapэyorsunuz.Script .css ve .js dosyasэ hariз sadece 2 dosyadan oluюuyor.Ziyaretзi defteri scriptlerinde olmasэ beklenen admin onaylэ mesaj yayэnlama ve mesaj panosunda gьvenlik kodu цzelliklerinin olmayэюэ bu scriptin en bьyьk eksiklerinden.Basit projeler iзin kullanэlabilir.

 • Agit-Run20 Ziyaretзi Defteri Scripti (asp)
 • Agit Kaplan imzasэ taюэyan hem Tьrkзe hemde Эngilizce dil desteрi bulunan ziyaretзi defteri scripti. Arayьzь sade ve anlaюэlэr.Bu script ile sitenize hэzlэ bir юekilde ziyaretзi defteri bцlьmь yapabilirsiniz.Mesaj yaz bцlьmьnde gьvenlik kodu korumasэ mevcut. Gцnderilen ziyaretзi mesajlarэ admin kontrolьnden sonra yayэnlanэyor.

 • Sava’s Ziyaretзi Defteri Scripti 2.0 (php)
 • Эlk versiyona göre daha kapsamlэ olan script.Bu versiyon ile birlikte istatislik özelliрi eklenmiю.Bunun yanэnda güvenlik kodu daha güvenilir ve daha kullanэюlэ olmuю.Ve en önemlisi eklediрiniz mesajlar hemen sisteme eklenmiyor. Admin onayэndan geçtikten sonra yayэnlanэyor.

 • Sava’s Ziyaretзi Defteri Scripti (php)
 • Sava's üreticisinin ziyaretçi defteri scriptinin ilk versiyonu bu versiyon arayüz bakэmэndan tercih edilme sebebi. Güvenlik kodu korumasэ mevcut.Yönetim Paneli bulunmuyor.

 • Asphut Ziyaretзi Defteri Scripti (aspnet)
 • Scriptin basit bir arayüzü bulunuyor.Mesaj yazэm bölümünde güvenlik kodu korumasэ yok. Fakat smile ifade desteрi bulunuyor.Gönderdiрiniz mesajlar direk sayfada yayэnlanэyor herhangi bir onay iюleminden geçmiyor.

 • Animus Ziyaretзi Defteri Scripti (php)
 • Sitenize yorum veya ziyaretçi defteri gibi bir bölüm yapmayэ düюünüyorsanэz bu script iюinizi görebilir. Yorum ekleme bölümünde güvenlik kodu uygulamasэ mevcut böylelikle spam mesajlardan korunmak mümkün. Ayrэca mesajlarэn listendiрi alanda mesajlara artэ yada eksi olarak oy kullanma юansэnэz oluyor. Yönetim Panelini ise detaylэ sayэlabilir. Scriptin çeюitli yerlerine müdahele юansэmэz bulunuyor. Arkaplan renkleri ve scriptteki bazэ yerlerin renklerini deрiюtirebiliyoruz. Dilerseniz yönetim paneli demosuna buradan bakabilirsiniz.  

 • Site Deрerlendirme, Yorum ya da Sohbet Scripti (php)
 • Bu script ile siteyi ziyaret eden kullanэcэlar o sayfayэ зok kolay ve hэzlэ bir юekilde deрerlendirme imkanэ buluyor. Chat odasэ gibi ama her sayfada bulunabiliyor. Ek olarak Java ya da Flash gereksinimi yoktur.

 • Cosar Ziyaretзi Defteri Scripti (php)
 • php dili ve mysql veri tabanэyla hazэrlanmэю ziyaretзi defteridir. Site gцrsel olarak зok fazla deрiюiklik yapmadэm.  Entegre edilecek web siteye gцre kullanэcэ renklerini belirleyeceрi dьюьndьm. jquery kullanarak efektli aзэlэmlar ve kapanэmlar saрladэm. Spamlara karюэ gьvenlik kodu kullandэm.

 • HGB Ziyaretзi Defteri (jsp)
 • Gьzel kullanэюlэ basit bir ziyaretзi defteri.

 • Ledan.Net Ziyaretci Defteri (php)
 • Sade gцrьnьmlь 3 tema seзeneрi olan admin panelli bir ziyaretci defteri. Ana sayfasэ: ledan.net buradan diрer temalara bakabilirsiniz.

 • Baykuю Ziyaretзi Defteri Scripti (php)
 • Bana gelen istekler doрrultusunda makul olan scriptleri yapmaya зalэюэyorum. Metin arkadaюэn isteрi ьzere kodlandэ . umarэm iюinize yarar.

 • Maian Guestbook Ziyaretзi Defteri Scripti (php)
 • Yine baюarэlэ bir ziyaretзi defteri scripti. Kolayca yorum gцnderilebiliyor, onaylanabiliyor ya da silinebiliyor. Yazэnэn цn izlemesini alabiliyorsunuz. --- demo: http://www.maianscriptworld.co.uk/php/demos/guestbook/index.php indir: http://www.maianscriptworld.co.uk/php/downloads/maian_guestbook.zip

 • Angora Ziyaretзi Defteri v1.1 (php)
 • Arama motoru, yцnetim bцlьmь ve bir зok цzelliрi bulunan gьzel bir ziyaretзi defteri.

 • Esinti Ziyaretзi Defteri Scripti (asp)
 • Defterimiz yenilendi gьvenliрi arttэrэldэ. flood korumasэ eklendi avatar ve ulke eklendi gьvenlik kodu eklendi Tasarэmda ufak deрiюiklik yapэldэ size kalan sadece veri tabanэnэn yolunu ve adэnэ deрiюtirmek. Beklenen istekler hemen hemen yerine getirildi msj lara panelden cvp yazabilirsiniz. Adimin юifresi admin admin dir юifreleri panelden deрiюtirebilirsiniz.

 • Lebisoft Ziyaretзi Defteri v7.5 (asp)
 • ASP ile yazэlmэю Geliюmiю Bir Ziyaretзi Defteridir.. Diрer Versiyonlarэna Gцre Tasarэm da pek farklэlэ yok . text editor deрiюtirildi ,gьvenlik kodu eklendi , admin tarafэndan gelen mesajlara cevap verebilme.

 • Comment Ziyaretзi Defteri Scripti (php)
 • Hem ziyaretзi defteri olarak, hemde normal sayfalarэnэzэn altэna yorum eklentisi olarak kullanabileceрiniz hoю bir script.

 • asgbookphp.v.1.9 ziyaretзi defteri (php)
 • Yцnetici giriюli,mesajlarda юablon kullanэmlэ 24 tema цzellikli rahatзa sitenize editleyebileceрiniz Akcansoft ziyaretзi defteri scripti...

 • Talha Tarэk Ziyaretзi Defteri v1.0 (asp)
 • Talha Tarэk Ziyaretзi Defteri v1.0 Merhaba Bir yeni scriptimiz ile karюэnэzdayэz TalhaTarэk Ziyaretзi Defteri v1.0 da ilk ziyaretзi defteri yapma deneyimini yaюэyoruz. Sizlerle ьcretsiz olarak paylaюtэрэm bu scriptin herkese hayэrlэ olmasэnэ diliyorum. Ben kэsaca size scriptten bahsediyim Kьfьr korumasэ olduрundan admin onayэna gerek yoktur.Kьfьr korumasэ defter_ayar.asp iзindedir... Onun iзinde ayrэyetten цzьr diliyorum :) *Admin panelinden beрenmediрiniz mesajlarэ silebilirsiniz. *Юifre parola.asp iзinden deрiюmektedir. *Admin yolu dosya iзinde yazmaktadэr. +6 tane stili vardэr...

 • Netbuu.com Ziyaretзi Defteri (php)
 • Sitenizdeki ziyaretзilerin gцrьюlerini yayэnlayabileceрiz bir sayfa aзmak istiyorsanэz bu web uygulamasэnэ kullanabilirsiniz. Php ve mysql kullanarak yazэlmэю bu scriptin kullanэmэ ЬCRETSЭZDЭR. Bu yazэlэmэn цzellikleri юцyle sэralayabiliriz: -Yцnetim panelinden ziyaretзilerden mesaj yazarken isteyeceрiniz bilgileri seзebilirsiniz. Цrneрin: -> Deftere yazэlan mesajlarэn onaylэ yada onaysэz kabulьnьn seзilmesi -> Ad-soyad sorulup sorulmayacaрэnэn seзilmesi -> Mail adresi sorulup sorulmayacaрэnэn seзilmesi -> Юehir bilgisinin sorulup sorulmayacaрэnэn seзilmesi -> Website bilgisinin sorulup sorulmayacaрnэn seзilmesi gibi ve diрer defter ayarlarэnэn yцnetim panelinden yapэlmasэ.. Ziyaretзi defterine entegre edilen iletiюim formu aracэlэрэ ile ziyaretзilerinizin sizinle hэzlэ bir юekilde iletiюime geзmesi saрlanmэюtэr. Seзtiрiniz onaylэ yada onaysэz mesaj kabul seзeneрine gцre yцnetim panelinde,yazэlan mesajlarэn farklэ arkaplan renklerinde gцsterilmesi ve bu sayede yazэlan mesajlarэn hэzlэ юekilde kontrolьnьn saрlanmasэ gerзekleюtirilmiюtir. Paneldeki grafiklerle mesajlarэn yayэnlanmasэ,silinmesi gibi kontrollerin kolaylэkla saрlanmasэ gerзekleюtirilmiюtir. Bu gibi цzelliklerle sitenizdeki ziyaretзilerin gцrьюlerini daha hэzlэ ve kontrollь bir юekilde yayэnlanmasэ, kontrolьn sizde olmasэ amaзlanmэюtэr.

 • GuestBookPro Ziyaretзi Defteri (asp)
 • Tamamen ьcretsiz bir ziyaretзi defteri scripti, kulanabilmeniz iзin sunucunuzada ekstra bir bileюene gerek duymaz veritabanэ olarak Microsoft Access 2000 kullanэlmэюtэr. Gцrьnьm aзэsэnda da mьkemmel bir script.

 • Emefa Ziyaretзi Defteri (asp)
 • Gцrьnьm aзэsэndan son derece sade ve gцze hitap eden bir script, sitenizde ziyaretзi defteri bцlьmь aзmak istiyor iseniz kullanabiliceрiniz bir script.

 • Web Shoutbox Ziyaretзi Defteri Scripti (php)
 • Web Shoutbox kullanэcэlarэn kэsa mesaj girebileceрiniz bir kutu. Kolay kurulum. Ad ve mesaj kutusu en fazla uzunluрu belirlenebilen, yцnetci paneli bulunan bir ziyaretзi defteri scripti

 • Morris Guestbook Ziyaretзi Defteri Scripti (php)
 • Yцnetici paneli bulunan, her siteye entegre edilebilen hoю bir php ziyaretзi scripti.

 • Simple GuestBook Ziyaretзi Defteri Scripti (php)
 • Gьvenlik kodu uygulamasэnэn yanэnda html kodlarэnэda engelliyor. Admin yцnetimi bulunuyor.

 • Smile Guestbook Ziyaretзi Defteri Scripti (php)
 • Yьzьnьzь gьlьmsetecek hoю bir php ziyaretзi defteri цrneрi...

 • Pretty Guestbook 2.0 Ziyaretзi Defteri Scripti (php)
 • Sitenizde kolayca kullanabileceрiniz kolay kullanэmlэ ve gьзlь bir ziyaretзi defteri.

 • Юэk gцrьnьmlь ziyaretзi defteri - v1 (php)
 • Scriptin цzellikleri: - Sayfalama цzelliрi - Mesajlarэn yцnetici onaylэ yayэnlanmasэ - Yцnetim panelinden mesajlarэn silinebilmesi - Yцnetim panelinden site ayarlarэnэn dьzenlenebilmesi - Session ile oturum kontrolь - Юэk bir tasarэm Kullanэma gelirsek; цncelikle scriptin kurulumu зok basittir. inc/baglan.php dosyasэndan gerekli dьzenlemeleri yaptэktan sonra defter.sql dosyasэnэ phpmyadminden зalэюtэrэn, bцylece kurulum tamamlanacaktэr. Kurulum bittiрi anda siteadiniz.com/admin/ adresinden giriю yaparak, Ayarlar kэsmэndan site adresini deрiюtirin.

 • Alex Guestbook Ziyaretзi Defteri Scripti (php)
 • Yazэlan mesjaэn harf limiti koyma,IP adresi gцsterme ve smiley цzelliрine sahipbir script.

 • Gerd Ziyaretзi defteri Scripti (php)
 • Gьzel ve kullanэюlэ bir ziyaretзi defteri.Smile desteрi bulunuyor.Admin paneli mevcut. Ayrэca bir kaз mesajdan sonra eski mesajlarэ sayfalayabiliyor.

 • Chipmunk Ziyaretзi defteri scripti (php)
 • basit ve kullanэюlэ bir ziyaretзi defteri.

 • Datapaylasim.com Ziyaretci Defteri (php)
 • www.datapaylasim.com Ziyaretci Defteri v1; Цnce ayar.php den Mysql ayarlarэnэ yapэnэz sonra nuh.sql sorgulatэn phpmyadminden site admin/admin kullancэ adэ = admin юifre = 123456 DESTEK SЭTESЭ : http://www.datapaylasim.com/datapaylasim-com-ziyaretci-defteri-t144.html юifre hemen deрiюtirn login.php den RAR Юifresi www.datapaylasim.com

 • DRBGuestbook Ziyaretзi Defteri Scripti (php)
 • Scriptin fazla bir gцrselliрi bulunmuyor fakat цzellikleri oldukзa iyi. Gьvenlik kodu uygulamasэyla birlikte sayfanэza kolayca entegre edebileceрiniz bu scriptin detaylэ bir admin paneli bulunuyor. Yazэlan mesajlara direk olarak mьdahale edebiliyorsunuz.Yazarlarэn ip adresini gцrerek defterinize yazmasэnэ istemediрiniz kiюileri banlayabiliyorsunuz.Ayrэca ziyaretзi defterinizde yazэlmasэnэ istemediрiniz kelimeleri de yasaklayabiliyorsunuz. Ьstelik bu script veritabanэna ihtiyaз da duymuyor. Deftere yazэlan yorumun onaylanmadan yayэnlamasэ da scriptin eksi bir yanэ. Sayfalar XHTML sцzdizimiyle birlikte IE ve Firefox ile de uyumludur. admin paneli: Username: admin Password: demo http://www.dbscripts.net/guestbook/demo/admin/

 • Ascended Ziyaretзi Defteri Scripti (php)
 • Sade basit ve hoю bir arayüzü bulunuyor.Admin yönetimi ile yorumlara farklэ bir sayfaya gerek kalmadan müdahele edebiliyorsunuz.Bunun yanэnda güvenlik kodu uygulamasэ da bulunuyor.http://demo.ascdevel.com/aguestbook/index.php?a=login kullanэcэ adэ : demoюifre: demo adresinden yönetici giriюi yaparak scripti daha detaylэ inceleyebilirsiniz.

 • Silentum Ziyaretзi Defteri Scripti (php)
 • Script tasarэm bakэmэndan oldukça yetersiz.Güzel bir görünümü yok ama sayfalama - güvenlik kodu - smile ekleyebilme gibi özellikleri bulunuyor. Her ne kadar bir ziyaretçi defteri için can alэcэ özellikleri olsa da tasarэmэn yetersiz olmasэ scriptin kullanэюlэрэnэ azaltэyor.

 • Php Ziyaretci Defteri v3.5 (tr) (php)
 • PHP ZЭYARETÇЭ DEFTERЭ v3.5 TR Güncellendi: Sadece bazэ hostlarda çalэюэrken fonksiyon tanэma hatasэ deрiюken tanэma hatasэ veriyordu. Bu hata vermesini kapattэm. 1. Mesaj oku, yaz, sil, düzenle, onayla, hepsini onayla, hepsini sil, yönetici mesajэ editör mesajэ ve ziyaretçi mesajэ diye otomatik belirleme, 2. Duyuru oku, yaz, sil, düzenle, onayla, yönetici ve editör duyurusu otomatik belirleme, 3. Güvenli, kullanэюlэ, ahlak dэюэ ifade filtreli, çeюitli surat ifadeli yazэ editörü, 4. Veri kontrolleri ve veri filtreleme ile güvenli, temiz bilgi depolama, 5. Ziyaretçi Sayacэ, dün girenler, bugün girenler online ziyaretçi, toplam ziyaretçi, onay bekleyen mesajlar, toplam mesajlar bilgisini defter ana sayfada gösterme özelliрi 6. 6 Farklэ Tema kэrmэzэ, mavi, kahverengi, magenta, siyah, yeюil tema özelliрi, 7. Yönetici ekleme, silme, düzenleme, yönetici yetki ayarэ ile editör yetkisi verebilme, 8. Mesaj Onay deрerini, site baюlэрэ, meta taglarэnэ yönetim panelinden ayarlama özelliрi, 9. Kaliteli ve Estetik Tasarэm, kullanэюlэ yönetim paneli, 10. Yönetici yetkisine sahip kullanэcэ bütün iюlemleri gerçekleюtirir. Editör yetkisine sahip kullanэcэ sadece mesaj onaylama ve tema deрiюtirme özelliрine sahiptir.

 • SGM Ziyaretзi Defteri Scripti (php)
 • Gцrsel olarak son derece hoю bir script.Цzelliklerine de bakэnca ziyaretзi defterleri scriptleri arasэnda kendisini kullanэlabilir kэlabiliyor.Ziyaretзilerin gцnderdiрi mesajlar admin kontrollь olarak yayэnlanэyor.Sayfalar dinamik bir юekilde yapэlandэrэlmэю.Admin panelinden herюeye mьdahale edebiliyorsunuz.Smile ve renkli yazэ цzelliрi de bulunuyor.Kullanэюlэ ve basit arayьzь ile alanэnda baюarэlэ bir script. Зeюitli gьncellemeleri ve gьvenlik yamalarэnэ indirmek iзin script yapэmcэsэnэn sitesini ziyaret edebilirsiniz.http://scriptgelistirmemerkezi.com/SGM-ZiyaretciDefteri/index.php

 • Basit ve Hoю Bir Ziyaretзi Defteri (php)
 • Kullanэюlэ, beleю, güzel, basit ziyaretçi defteri, guestbook

 • Pretty Ziyaretзi Defteri Scripti (php)
 • güvenlik kodu uygulamasэnэn yanэnda html kodlarэda engelliyor.Admin yönetimi bulunuyor.

 • InsanityVille Ajax Ziyaretзi Defteri (php)
 • PHP/MySQL ve AJAX ile yapэlmэю bir ziyaretçi defteri scripti. scriptin demosunu inceleyerek daha detaylэ bilgiye sahip olabilirsiniz.

 • phpGuestBook Ziyaretзi Defteri Scripti (php)
 • gьvenlik kodu - ip kaydэ - sayfalama ve ajax teknolojisi ile sьslenmiю bir script.

 • FB Ziyaretзi Defteri Scripti (php)
 • tьrkзe desteрi olmayan bir ziyaretзi defteri

 • RicarGBooK ziyaretзi defteri guestbook scripti (php)
 • basit bir ziyaretзi defteri scripti.Tьrkзe desteрi bulunmuyor.

 • Phpjunkyard Guestbook-Ziyaretзi Defteri scripti (php)
 • Tьrkзe desteрi bulunmayan bu ziyaretзi defteri scriptinin Smiley desteрi, sayfalama, yцnetim цzellikleri bulunuyor.

 • BlackCat Ziyaretзi Defteri Scripti (asp)
 • Basit ve kullanэюlэ bir arayьze sahip olan BlackCat Ziyaretзi defterini kolaylэkla sisteminize dahil ederek kullanabilirsiniz. Diрer Projelerimde de olduрu gibi ExtJS Framework ve ASP kullanarak yaptэрэm bu uygulama ile web sitenizde ziyaretзilerin size mesaj bэrakmasэnэ saрlayabilirisiniz. Rar dosyasэ iзerisinde yer alan dosyalarэ IIS altэnda bir klasцre зэkararak direk kullanama baюlayabilirisiniz. Dikkat!. Farklэ sayfalarэnэz iзerisinde ziyaretзi defterini entegre etmek isterseniz gbook dosyasэ iзerisindeki yцnergelerden bunu yapabilirsiniz

 • Ledan Ziyaretзi Defteri Scripti (php)
 • Admin Panelli 3 Adet Temasi ile gьzel bir ziyaretзi defteri scripti

 • Php Ziyaretзi Defteri Scripti v 3.0 (php)
 • 6 tema цzelliрiyle gьzel tercih edilesi gцrsel bir ziyaretзi defteri scripti.

 • DigiOz Guestbook-Ziyaretзi Defteri Scripti (php)
 • Digioz Ziyaretзi Defterinin Php versiyonu

 • DigiOz .NET Guestbook-Ziyaretзi Defteri Scripti (asp)
 • NicroTURK Ziyaretзi Defteri Scripti 1.0 (php)
 • admin paneli demo: http://nicroturk.com/demo/zdefter/admin Admin Adэ: adminAdmin Юifresi: admin * Script ile ilgili her tьrlь gьncellemeleri takip edebileceрiniz adreshttp://nicroturk.com/zdefter.php

  Ьcretli Scriptler